يکشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٠
پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند: شعبان ماه من است هر کس یک روز از این ماه را روزه بدارد بهشت بر او واجب می شود، و در برخی احادیث از شعبان به سید و سرور ماهها تعبیر شده است.
صفحه اصلیIبرنامه غذاييIهمه اخبارIآیین نامه ها و فرم هاIگالري تصاويرIملاقات با مسئولين Iجستجوی پیشرفتهIRSS
پیوندهای مرتبط
اداره کل امور دانشجویان داخل

سامانه خدمات آموزشی

سامانه جامع کمیسیون موارد خاص
 صفحه اصلی > کميسيون موارد خاص > آیین نامه اجرائی دانشگاه 
آیین نامه اجرائی دانشگاه

آئين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها

و موسسات آموزش عالي

 

كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين بس به لحاظ اختصار كميسيون ناميده مي شود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد اين آئين نامه فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه مورد خاص تشخيص داده مي شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايد.

 

ماده ١) تعريف موارد خاص:

موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته ميشود كه جريان تحصيل آنان به خاطر عللي خارج از اراده و اختيار آنها كه در تحصيل شان موثر بوده با مشكل موجه گرديده و حل آن با مقررات و آئين نامه هاي موجود ممكن نيست و رسيدگي به مشكلات تحصيلي آنها و ارائه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيق تر و همه جانبه نياز داشته باشد.

 

ماده ٢) اختيارات كميسيون :

كميسيون مسائل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و در حال اخراج آموزشي موسسه آموزش عالي را به صورت موردي و خاص بررسي مي كند و در چارچوب اختيارات زير تصميم گيري و راي خود را صادر مي نمايد.

الف: اختيارات مربوط به دانشجویان دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته

الف-١: اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني كه با وجود رعايت ماده ٢٧ آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند ٦٩ شوراي عالي برنامه ريزي در معرض اخراج قرار گرفته اند به شرط آنكه ميانگين كلشان كمتر از ده نباشد و بعد از آن ديگر مشروط نگردند.

الف-٢ : اجازه انتقال موقت يا دائم ازيك دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجوياني كه براساس آئين نامه آموزشي موجود واجد شرايط انتقال نيستند در صورت موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه هاي مبداء و مقصد.

تبصره : انتقال دانشجويان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي ، نيمه متمركز و دانشگاه پيام نور به دانشگاه پيام نور به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و نيز انتقال دانشجويان دوره شبانه به دوره رزوانه مطلقاً ممنوع است و توسط كميسيون قابل بررسي نمي باشد ، ولي كميسيون مي تواند تقاضاي انتقال دانشجويان از دوره روزانه به دوره شبانه ، دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي را مورد بررسي قرار داده و درباره آن تصميم گيري كند.

الف-٣ : موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته اي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحاظ ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد.

الف-٤: موافقت با بازگشت به تحصيل دانشحوياني كه بدلايل موجه با ارائه مدارك مستدل حداكثر يك سال براي ثبت نام و ادامه تحصيل مراجعه ننموده اند ومشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند.

تبصره : مدت غيبت اين قبيل دانشجويان جزو سنوات تحصيلي آنان محسوب مي شود.

الف-٥ : موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده اند آن و با خانم هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري مي نمايند و يا كساني كه با تائيد وزير مربوط به كار آنان نياز مبرم مي باشد.

الف-٦: موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك رشته به رشته اي ديگر در همان گروه آزمايشي و مقطع تحصيلي در صورتي كه دانشجو توانائي ادامه تحصيل در رشته فعلي خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشوردر سهميه مربوط.

الف-٧ : موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك گروه آزمايشي به گروه آزمايشي ديگر در صورتي كه دانشجو توانائي ادامه تحصيل در كليه رشته هاي گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد و به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط.

ب- اختيارات مربوط به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

ب-١: موافقت با يك نيمسال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و از لحاظ ساير مقررات آموزشي مجاز به ادامه تحصيل هستند.

ب-٢: موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده اند و يا خانم هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري مي نمايند و يا كساني كه با تائيد وزير مربوط به كارشان نياز مبرم باشد.

ج) در كليه موراد اصول زير بايد رعايت شود :

١) حفظ كيفيت آموزشي

٢)حفظ حداقل واحد مقرر و معدل لازم براي فراغت از تحصيل

٣)حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس

٤)حفظ حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مورد در كل كشور در سهميه مربوط

٥)عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين تر به بالاتر

ماده ٣) تركيب اعضاء:

١)رئيس دانشگاه بعنوان رئيس كميسيون

٢)معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه بعنوان دبير كميسيون

٣)معاون آموزشي دانشگاه

٤)چهار نفر از اعضاء هيات علمي صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پيشنهاد دبير كميسيون

تبصره ١: مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر، مدير كل امور آموزشي ، مدير كل تحصيلات تكميلي و مدير كل امور فرهنگي چنانچه عضو هيأت علمي باشند براي عضويت در كميسيون در اولويت قرار دارند.

تبصره ٢: كليه اعضاء با حكم رياست دانشگاه منصوب مي شوند و رونوشت حكم آنان براي معاونت دانشجويي وزارت ارسال مي گردد.

ماده ٤) نحوه ارجاع پرونده ها به كميسيون:

كميسيون وضعيت تحصيلي و درخواستهائي كه به يكي از دو طريق زير ارجاع گردد را مورد رسيدگي قرار مي دهد:

١-مواردي كه پس از طرح در كميسيون آموزشي يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با امضاء معاون آموزشي به كميسيون ارجاع شود.

٢-تقاضاي دانشجوياني كه به تشخيص رئيس دانشگاه، معاون دانشجويي و يا معاون آموزشي به كميسيون ارجاع گردد.

تذكر ١: جلسات كميسيون با حضور رئيس دانشگاه ، معاونين دانشجويي ، آموزشي و نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد و تصميمات كميسيون با راي مثبت نصف به اضافه يك كليه اعضاء معتبر مي باشد:

تبصره : در صورت عدم امكان حضور رئيس دانشگاه ، جلسه با حضور نماينده تام الاختيار ايشان تشكيل خواهد شد.

تذكر ٢: جلسات كميسيون حداقل هر ١٥ روز يكبار و در صورت ضرورت بنا به تشخيص دبير كميسيون بصورت فوق العاده تشكيل مي شود.

تذكر٣: صورت جلسات كميسيون با شرح وضعيت تحصيلي دانشجويان و دلايل خاص بودن آنها پس از امضاء كليه اعضاء حاضر در جلسه جهت تائيد رئيس دانشگاه ارسال مي گردد.

تذكر٤: آراء صادره پس از امضاء رئيس دانشگاه و ابلاغ به معاون آموزشي لازم الاجرا است.

تذكر ٥: دبير كميسيون پس از بررسي مقدماتي سوابق امر ، موارد را جهت رسيدگي در كميسيون مطرح مي نمايد.

ماده ٥) گزارش به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص:

 دبير كميسيون موظف است حداقل هر دو ماه يكبار گزارشي مكتوب از فعاليتها و مصوبات را به همراه صورت جلسات كميسيون به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص مستقر در حوزه معاونت دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال كند.

 

ماده٦) موارد استثنائي :

 مواردي را كه از اختيارات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه نمي باشد و كميسيون دانشگاه تشخيص مي دهد تا در كميسيون مركزي بررسي موارد خاص رسيدگي گردد وضعيت تحصيل دانشجو حسب فرم مربوط به همراه ساير مدارك با امضاء رياست دانشگاه به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص ارسال شود.

تذكر: آراء كميسيون مركزي بررسي موارد خاص براي دانشگاها وموسسات آموزش عالي لازم الاجراست

 

ماده ٧):

آراء كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجويي وزارت مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه خارج از اختيارات كميسيون دانشگاه تشخيص داده شود به آن رسيدگي خواهد شد.

اين آئين نامه در ٧ ماده در تاريخ ١٦/١٢/٧٤ به تائيد وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب جايگزين آئين نامه قبلي مي شود.

 

 

 

 

 

اخبار شورا
تقدیر از اعضای شورای بررسی موارد خاص استان همزمان با یکصدمین جلسه این شورا
یکصدمین جلسه شوراي بررسي مواردخاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي استان سمنان در محل سالن جلسات معاونت دانشجويي دانشگاه با حضور رياست محترم دانشگاه و ساير اعضاء شورا برگزار گرديد.
 ١٣:٤٩ - يکشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبير شوراي بررسي موارد خاص استان سمنان منصوب شد.
معاون دانشجويي دانشگاه سمنان، به عنوان دبير شوراي بررسي موارد خاص استان سمنان منصوب شد.
 ٠٩:٠٨ - دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه شورای بررسی موارد خاص استان در سال تحصیلی جاری برگزار شد.
هفتاد و هشتمین جلسه شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی استان سمنان ...
 ٠٨:٣٨ - شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری بیست و ششمین جلسه كارگروه تعامل مركز مشاوره با كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
بیست و ششمین جلسه كارگروه تعامل مركز مشاوره با كميسيون بررسي موارد خاص ...
 ١٢:٠٧ - دوشنبه ٥ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری بیست و پنجمین جلسه كارگروه تعامل مركز مشاوره با كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
برگزاری بیست و دومین جلسه كارگروه تعامل مركز مشاوره دانشجویی با كميسيون بررسي موارد خاص
بیست و یکمین جلسه كارگروه تعامل مركز مشاوره دانشجویی با كميسيون بررسي موارد خاص برگزار گردید.
                                                   بازدید این صفحه : 17037       Iبازدید امروز: 547      I   کل بازدید: 4927945      I بازدید آنلاین: 3      I   زمان بارگزاری صفحه: 1/4375      ثانیه                                                  
پیوند هاIتلفن هاIارتباط با ماIنقشه سایتIتور مجازی
تمامي حقوق مادي و معنوي براي معاونت دانشجویی دانشگاه سمنان محفوظ است.
.Copyright  © 2021 Semnan University  stu.semnan.ac.ir  All rights reserved