بازگشت

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه سمنان                           

اعضای شورا

نام و نام خانوادگی

معاون دانشجویی:

 

مدیر حراست:

 

نماینده دانشگاه منتخب: