دانشگاه منتخب استان

 دانشگاهی است که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشگاه منتخب استان معرفی شده است.

دانشگاه سمنان