دانشگاه ناظر

 دانشگاهی است که توسط شورای نظارت و ارزیابی به عنوان دانشگاه ناظر انتخاب و معرفی می شود.