شعار توسعه جامع دانش بنيان دانشگاه سمنان به عنوان هدف

مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه

سلف سرویس مرکزی دانشگاه سمنان

خانه فرهنگ دانشگاه سمنان

زمین چمن مصنوعی دانشگاه

واقع در مابین خوابگاه فرزانگان و فرهیختگان

خوابگاه پسران دانشگاه سمنان

خوابگاه فرهیختگان

آخرین اخبار دانشگاه