معرفی مدیریت امور دانشجویی
 

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسین دوست محمدی
عنوان پست سازمانی: مدیر امور دانشجویی
شماره تلفن و دورنگار: 023-31532007

 

 
نام و نام خانوادگی:  

 

 

 

عنوان پست سازمانی: معاون مدیر امور دانشجویی
شماره تلفن و دورنگار:  

 

  این مدیریت با نظارت و برنامه ریزی، به ارائه خدمات رفاهی ، معیشتی و بهبود وضعیت مالی و اسکان دانشجویان می پردازد. از آنجا که یکی از اهداف اصلی دانشگاهها، شکوفایی استعدادها و ایجاد تحرک و نشاط علمی ، پژوهشی می باشد واین امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی وفعالیتهای اجتماعی دانشجویان دارد، به همین جهت در حوزه مدیریت امور دانشجویی، تلاش برای تأمین رفاه و شرایط مطلوب زندگی دانشجویی، براساس الگوی برنامه های توسعه، طرح ریزی گردیده است.
 
 

 

نام و نام خانوادگی:  سیده کلثوم معصومی
عنوان پست سازمانی: مسئول دفتر مدیر امور دانشجویی 
شماره تلفن : 023-31532006

 معرفی مدیریت امور دانشجویی