شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه می‌باشد. مقدمات تشکیل این شورا بر اساس آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مصوبه 91/9/5  هیأت رئیسه دانشگاه فراهم آمده و از 91/10/16 و به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و تهیه برنامه ها و دستورالعمل ها جهت ارائه به شورای دانشگاه و هیأت رئیسه برقرار گردید.

ترکیب شورای تخصصی دانشجویی

1- معاون دانشجویی (رئیس شورا)

2- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه

3- مدیر کل امور دانشجویی

4- مدیرکل امور فرهنگی

5- رئیس مرکز مشاوره دانشجویی

6- مدیرکل امور شاهد و ایثارگر موسسه

7- یک نماینده از هر یک از شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری و فرهنگی موسسه

8- دو دانشجو با تایید و حکم رئیس مؤسسه از میان دانشجویان موسسه (یک نفر به پیشنهاد معاون دانشجویی و یک نفر به پیشنهاد تشکل های رسمی دانشجویی)

9- مسئول امور خوابگاههای دانشجویی

10- مسئول امور تربیت بدنی

11- مسئول امور تغذیه دانشجویی

تبصره: شرایط عضویت دانشجو در شورای تخصصی دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

  • بیش از نیم از واحدها را گذرانده باشد.
  • معدل کل ا و 3 (14) و یا بالاتر باشد.
  • حداقل یک تن از آنان دانشجوی خوابگاه باشد.
  • دارای صلاحیتهای عمومی مندرج در این آیین نامه باشد