لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه درخواست وام

اطلاعیه درخواست وام

جهت اطلاع از نحوه در خواست تمامی وامهای صندوق رفاه از تاریخ 1400/08/04 لغایت 1400/09/25 به پورتال دانشگاه سمنان - معاونت دانشجویی- مدیریت دانشجویی- اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی- انواع وامها به آدرس Stu.semnan.ac.ir مراجعه فرمایند.