اداره تغذیه

اداره تغذیه از ادارات تابعه امور دانشجویی است که مسئولیت سازماندهی و اداره غذاخوریهای دانشجویی را برعهده دارد و در جهت ارتقای ایمنی غذا و سلامتی دانشجویان عزیز انجام وظیفه می نماید.

 

شرح وظایف اداره تغذیه     

  • نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس و آشپزخانه ها
  • انتخاب  و نظارت بر عملکرد پیمانکار مناسب برای طبخ غذا
  • تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز طبخ غذا
  • نظارت بر امر بهداشت محیطهای طبخ و توزیع غذا
  • نظارت در تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه و طبخ غذا
  • کنترل بهداشتی مواد غذایی اعم از کیفیت مواد اولیه و تاریخ تولید و انقضاء آنها
  • مدیریت سیستم اتوماسیون تغذیه
  • برنامه ریزی و تهیه برنامه غذایی متناسب با فصول سال
  • رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در مورد تغذیه و اعلام به پیمانکار