اهداف
الف : پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و رعایت نظم، هنجار و رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوندکه شورای های انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد. بدیهی است باوجود اعضای هیت علمی و دانشجو در ترکیب شوراها ، توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری، جزواصول اساسی و خدشه ناپذیر این شورا ها تلقی می شود.

ب: شورای انضباطی به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه ، موظف است که ضمن انجام مسؤ لیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی ، وظایف اساسی  را در راستای رشد استعدادهای و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس دانشجویان ، مد نظر داشته و ازهرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند، اجتناب ورزد. هر چند، در مواردی ، تنبیه ، اجتناب ناپذیر است. اما، با تأکید به پرهیز از هرگونه تجسس وتفتیش ، ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد.از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را درفرد خاطی و محیط ایجاد نماید.