لیست اخبار صفحه :1
هفته ملی دیابت (۲۲ الی ۲۸ آبانماه)مراقبت دیابت، امروز بیشتر از همیشه

هفته ملی دیابت (۲۲ الی ۲۸ آبانماه)مراقبت دیابت، امروز بیشتر از همیشه

هر سال ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) به عنوان روز جهانی دیابت شناخته می‌شود. روز جهانی دیابت با هدف افزایش آگاهی درباره بیماری دیابت انتخاب شده است. فدراسیون جهانی دیابت هر سال با برگزاری یک کمپین به موضوع دیابت و افزایش آگاهی درباره این بیماری رو به رشد می‌پردازد.

روز جهانی هپاتیت

روز جهانی هپاتیت

28 جولای (۶مرداد) روز جهانی هپاتیت2022 با شعار دسترسی افراد در همه جوامع به خدمات مراقبتی، تشخیصی و درمانی هپاتیت