اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز دانشگاه:

 

 

فضاهای سرپوشیده ورزشی
سالن ورزشی فجر   3500 متر مربع
سالن ورزشی کوثر   450 متر مربع
سالن ورزشی باستانی پوریای ولی   276 متر مربع
سکوی تماشاچیان استادیوم ورزشی   850 متر مربع
اتاق تندرستی خوابگاه فضیلت (مهدی شهر)   24 متر مربع
اتاق تندرستی خوابگاه برادران (مهدی شهر) 12 متر مربع
اتاق تندرستی خوابگاه خواهران (شهمیرزاد)   15 متر مربع
اتاق تندرستی خوابگاه فرهیختگان 45 متر مربع
اتاق تندرستی دانشکده دامپزشکی 30 متر مربع
فضاهای روباز ورزشی
فضای روباز ورزشی دانشکده روانشناسی 600 متر مربع
فضای روباز ورزشی دانشکده دامپزشکی 750 متر مربع
فضای روباز ورزشی دانشکده مهندسی 1000 متر مربع
فضای روباز ورزشی خوابگاه فرزانگان   1000 متر مربع
فضای روباز ورزشی خوابگاه فرهیختگان   1000 متر مربع
ایستگاه تندرستی خوابگاه فرهیختگان 300 متر مربع
زمین چمن خوابگاه فرهیختگان 10800 متر مربع
زمین چمن دانشگاه   1012متر مربع