اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

مصطفی ترابی

عضو شورای مرکزی

احسان شاهی

عضو شورای مرکزی

مهدی انوشه

عضو شورای مرکزی

احمدرضا عبدوس

عضو شورای مرکزی

مصطفی واحدآهنگر محله

عضو علی البدل

نفیسه حسین زاده

عضو علی البدل

زهرا نامدار

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر محمد لاری


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر و آی‌تی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آذر 1396

دبیر

زینب پورتیموری

عضو شورای مرکزی

سیدامیرعلی جنانی

عضو شورای مرکزی

آرزو حسن نژاد

عضو شورای مرکزی

عارف رضائی کجانی

عضو شورای مرکزی

حسین اسمعیلی

عضو علی البدل

محمدحسین عزیزی پور

عضو علی البدل

مهدی خسروی

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر محمدجواد فدائی اسلام