اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

ثمینه میرزایی

شورای مرکزی

الهام رضایی

شورای مرکزی

سپیده سادات حسینی

شورای مرکزی

کوثر قاسمیان

شورای مرکزی

مبین جمعه

علی البدل

زهرا دوهرویه

علی البدل

علیرضا بهنام

استاد مشاور انجمن:


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

محمدامین بختیاری

شورای مرکزی

سعید آرزندی

شورای مرکزی

امیرمحمد شهریاری

شورای مرکزی

مصطفی پور قربان

شورای مرکزی

ابوالفضل طاهریان

علی البدل

مهسا بندری

علی البدل

امیر مهدی سلطانیان

استاد مشاور انجمن:


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مدیریت

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

صبا هدایتی فر

شورای مرکزی

امیر قدس

شورای مرکزی

علیرضا فولادی

شورای مرکزی

فاطمه داودی

شورای مرکزی

نرگس کرکه آبادی

علی البدل

سید امیرطه نورانی

علی البدل

ریحانه شاه حسینی

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی حسابداری

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

علی البدل

 

علی البدل

 

استاد مشاور انجمن: