اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

مهلا بادلی

شورای مرکزی

مهدی احمدی

شورای مرکزی

مرضیه خوش نیت

شورای مرکزی

پرویز عبداللهی

شورای مرکزی

فاطمه کبیری

علی البدل

سپیده اعرابی

علی البدل

سیده مائده ساداتی

استاد مشاور انجمن: خانم دکتر ناهید شهبازی


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

علی اکبر رجبی رستم آبادی

شورای مرکزی

مطهره تلیاری

شورای مرکزی

مطهره کرم الدین

شورای مرکزی

متینه رضائیان

شورای مرکزی

فاطمه محمدپور

علی البدل

-

علی البدل

-

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر احمد نیک روان


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی حقوق

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

علی البدل

 

علی البدل

 

استاد مشاور انجمن:


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

علی البدل

 

علی البدل

 

استاد مشاور انجمن:  


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی الهیات (ادیان و عرفان)

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

فاطمه احسانی

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی

 

علی البدل

 

علی البدل

 

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر علی سنائی


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

فاضل تبیانیان

شورای مرکزی

مائده پاکزادیان

شورای مرکزی

سجاد محمدی

شورای مرکزی

سیده سودابه عمادی

شورای مرکزی

فائزه فؤادیان

علی البدل

زهرا حاتم زاده

علی البدل

 

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر محمد رضائی


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عرب

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

عاطفه انصاری

شورای مرکزی

محمد فضلی

شورای مرکزی

مسعود سلمانی حقیقی

شورای مرکزی

روح ا... شجاعیان

شورای مرکزی

زهره عجم

علی البدل

پرستو مؤمنی

علی البدل

انسیه اسکندری

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر حبیب کشاورز


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی زبان‌شناسی همگانی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

نسیم مهراب نژاد

شورای مرکزی

سارا پاشایی گتابی

شورای مرکزی

زهرا زارع

شورای مرکزی

وحید منفرد

شورای مرکزی

هما توکلی

علی البدل

فهیمه جاودانی

علی البدل

ندا بیهقی

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر حسین رضویان