اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گرافیک

تاریخ برگزاری انتخابات:


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی صنایع دستی

تاریخ برگزاری انتخابات:


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی

تاریخ برگزاری انتخابات:


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی عکاسی

تاریخ برگزاری انتخابات:


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی فرش

تاریخ برگزاری انتخابات:


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی نقاشی

تاریخ برگزاری انتخابات:


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی طراحی و چاپ پارچه

تاریخ برگزاری انتخابات: