اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

سپیده سالاریه

عضو شورای مرکزی

محمدسعید شهریاری

عضو شورای مرکزی

سید علی باقری

عضو شورای مرکزی

زهرا محمدکاظمی

عضو شورای مرکزی

روح اله صائمیان

عضو علی البدل

مهتاب اسلامی

عضو علی البدل

سینا اسماعیلی

استاد مشاور انجمن: خانم دکتر محبوبه آزادی


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

مجید حسینی صباغ

عضو شورای مرکزی

مهدی جعفری فرد

عضو شورای مرکزی

آریان قمی نژاد

عضو شورای مرکزی

سیدعلی خالقی

عضو شورای مرکزی

فاطمه سرلک

عضو علی البدل

زهرا باش محله

عضو علی البدل

آرمان عربی

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر محمدعلی بهشتی نیا