اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی آمار

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

محدثه باصری

عضو شورای مرکزی

محیا شاطریان

عضو شورای مرکزی

صدیقه نورانی

عضو شورای مرکزی

مریم جهانبخش

عضو شورای مرکزی

شهرزاد شیری

عضو علی البدل

غزاله احمدی

عضو علی البدل

مژگان قنبرعلی

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر امید کریمی


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی ریاضی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

امید نجفی مهدی پور

عضو شورای مرکزی

 

عضو شورای مرکزی

 

عضو شورای مرکزی

 

عضو شورای مرکزی

 

عضو علی البدل

 

عضو علی البدل

 

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر محمدرضا صافی


اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

علیرضا پورنبوی 

عضو شورای مرکزی

مهدیه نوروزی

عضو شورای مرکزی

محمد امین طاهری

عضو شورای مرکزی

سینا دهقان نیری 

عضو شورای مرکزی

روح اله رکنی خواه 

عضو علی البدل

سجاد فرمانی 

عضو علی البدل

هاشم طاهری 

استاد مشاور انجمن: خانم مهندس مارال صالحی