اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی زیست‌شناسی

تاریخ برگزاری انتخابات: 7 و 8 آبان 1396

دبیر

رضا فرخی

شورای مرکزی

امیر زارعی

شورای مرکزی

مهدی پیشگاهی

شورای مرکزی

الهه رمضان زاده یزدی

شورای مرکزی

فاطمه یاریان

علی البدل

مرضیه رسائی

علی البدل

زینب پدیدار

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر مهدی گلستانی‌نسب