برنامه تربیت بدنی دانشگاه

ویژه اساتید و کارکنان آقا

 

مکان

رشته

روزهای هفته

ساعت

توضیحات

استخر نور

شنا

دوشنبه و پنجشنبه

20:30 - 19:00

کارکنان و اساتید

استخر شهید ترانی مهدیشهر

شنا

شنبه

18:30- 17

کارکنان و اساتید

سالن کوثر (مجموعه ورزشی کارگران)

فوتسال

یکشنبه و سه شنبه

21 - 19:30

اساتید

سالن شهدای کارگر ( مجموعه ورزشی کارگران)

فوتسال

چهارشنبه

21 - 19:30

اساتید

سالن فجر دانشگاه

والیبال

شنبه

18  16:30

کارکنان و اساتید

سالن فجر دانشگاه

فوتسال

سه شنبه

18  16:30

کارکنان مرد