برنامه تربیت بدنی دانشگاه

ویژه اساتید و کارکنان خانم

 

مکان

رشته

روزهای هفته

ساعت

توضیحات

استخر نور

شنا

پنجشنبه

15:30-13:30

کارکنان و  اساتید

سالن فجر دانشگاه

والیبال

چهارشنبه

18  16:30

کارکنان و  اساتید