آیین نامه اجرایی شورای بررسی مواردخاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

مقدمه

با توجه به سپری شدن دوره اجرای آزمایشی آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی مواردخاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 87/7/27، و با توجه به نتایج درخشان این تمرکززدایی در جهت رفاه دانشجویان و براساس نظرات و پیشنهادهای اسلامی کمیسیون های استانی، معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه ها و بررسیهای صورت گرفته در جلسات متعدد کمیسیون مرکزی با حضور مدیران کل حوزه های آموزشی و اعضای گروه های تخصصی وزارت و در راستای اهداف و برنامه های کلان نظام آموزش عالی کشور مبنی بر ارتقاء کیفیت همه جانبه آموزش عالی، تفویض اختیار بیشتر به دانشگاه ها و ادامه فعالیت کمیسیون های استانی، شکوفایی استعدادهای علمی دانشجویان و کارآمدی بیشتر دانش آموختگان، آیین نامه بازنگری و به شرح زیر تدوین گردید. کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به نیابت از طرف کمیسیون بررسی مواردخاص مرکزی سازمان امور دانشجویان تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد این آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که از مصادق موارد خاص تشخیص داده می شوند، رسیدگی و رای نهایی را صادر نماید.

از این پس و در این آیین نامه، به جای کمیسیون از عنوان شورا استفاده خواهد شد.

الف  تعاریف

ماده 1) واژه های کلیدی استفاده شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

1-1) موردخاص اتفاقات رخ داده در دوره تحصیلی که خارج از اراده دانشجو بوده و سبب بروز مشکلات تحصیلی گردیده که با مقررات و آیین نامه های آموزشی موجود قابل رفع نمی باشد.

1-2) موسسه: دانشگاه، موسسه آموزش عالی دولتی و غیردولتی و آموزشکده فنی و حرفه ای استان که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

1-3) شورای استانی، شورای بررسی موارد خاص است.

1-4) شورای مرکزی، شورای بررسی مواردخاص مرکزی مستقر در سازمان امور دانشجویان کشور.

ب  اصول

ماده 2) در کلیه مراحل بررسی پرونده: اصول زیر باید رعایت شود.

2-1) شفاف بودن و تائید مورد با مواردخاص دانشجو براساس مستندات پرونده و تشخیص دبیر شورا

2-2) حفظ کیفیت آموزشی.

2-3) حفظ حداقل واحد مقرر و میانگین لازم برای فراغت از تحصیل

2-4) حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس

2-5) حفظ حداقل نمره آزمون و یا نسبت نمره آزمون های سراسری برای تغییر رشته حسب مورد در کشور در سهمیه، دوره مربوط و سال ورود.

2-6) عدم تغییر مقطع تحصیلی از پایین تر به بالاتر.

ب  وظایف و اختیارات

ماده 3) وظایف کلی: شورای استانی، مشمول رسیدگی به مواردخاص دانشجوبان و ارائه راه حل منطقی برای پرونده هایی است که به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز دارند. لذا مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل، محروم و یا در شرف محرومیت از تحصیلی موسسات به دلایل آموزشی به صورت مورد و خاص بررسی و در چارچوب اختیارات زیر   تصمیم گیری می شود.

ماده 4) وظایف و اختیارات مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته

4-1) اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با توجه به رعایت مقررات آموزشی مشمول مقررات محرومیت از تحصیلی قرار گرفته اند، به شرط آنکه میانگین کل آنان کمتر از ده نباشد.

تبصره: رعایت مقررات آموزشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته تا قبل از ورود به مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و در فاصله ای که به دوره کارشناسی ارشد می رسد ضروری است.

4-2) اجازه انتقال موقت (میهمانی)، میهمان دائم و یا انتقال دائم از یک موسسه به موسسه دیگر به دانشجویانی که براساس مقررات و آیین نامه های موجود واجد شرایط نمی باشد.

تبصره: انتقال دائم دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی  غیرانتفاعی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور، دوره های نیمه حضوری، مجازی و واحدهای بین الملل به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتقال دانشجویان نوبت دوم (دوره شبانه) به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است. ولی تقاضای انتقال دانشجویان از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و دوره روزانه به نوبت دوم، دانشگاه پیام نور موسسات آموزش عالی غیردولتی  غیرانتفاعی ، دوره های نیمه حضوری، مجازی و واحدهای بین الملل، حسب مورد می تواند توسط شورای بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.

4-3) موافقت با افزایش سنوات تحصیلی دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات آموزشی به پایان رسیده است و ادامه تحصیل آنان از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه منع قانونی ندارد.

تبصره: افزایش سنوات تحصیلی برای دانشجویان دوره روزانه همراه با اخذ شهریه، معادل دوره نوبت دوم همان رشته تحصیلی خواهد بود.

4-4) موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلیل موارد خاص (یا ارائه مدارک مستدل) حداکثر نصف سنوات مجاز تحصیل برای انتخای واحد مراجعه نموده و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

4-5) موافقت با مرخصی بدون احتساب سنوات در سنوات تحصیلی به مدت حداکثر نصف سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویانی که دارای مشکلات حاد خانوادگی هستند و یا با ارائه مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده باشد و یا دارای موارد خاص مشابه می باشند.

4-6) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بنا بر تقاضای کتبی دانشجویان خواهر هستند به گواهی پزشک متخصص یا مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان حداکثر به مدت پنج نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت نمایند.

4-7) موافقت در تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون های سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه و دوره مربوط.

4-8) موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه رشته های گروه آزمایشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل بیست نمره آزمون های سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه و دوره مربوط.

ماده 5) وظایف و اختیارات مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

5-1) اجازه انتقال موقت (میهمانی)، میهمان دائم و با انتقال از یک موسسه به موسسه دیگر به دانشجویانی که براساس مقررات و آیین نامه های موجود مجاز به انتقال نیستند.

تبصره: انتقال دائم دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی  غیرانتفاعی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور، دوره های نیمه حضوری، مجازی و واحدهای بین الملل به دانشگاه ها و موسسات آموزش علی دولتی و نیز انتقال دانشجویان نوبت دوم به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است ولی تقاضای انتقال دانشجویان از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و دوره روزانه به نوبت دوم، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی  غیرانتفاعی حسب مورد می تواند توسط شورا بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.

5-2) موافقت با افزایش سنوات تحصیلی دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده ولی از لحاظ سایر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه مجاز به ادامه تحصیل هستند.

تبصره: افزایش سنوات تحصیلی برای دانشجویان دوره روزانه همراه با اخذ شهریه، دوره نوبت دوم همان رشته تحصیلی خواهد بود.

5-3) موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلیل موارد خاص (با ارائه مدرک مستدل) حداکثر نصف سنوات مجاز تحصیلی برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

5-4) موافقت با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی به مدت حداکثر نصف سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویانی که دارای مشکلات حاد خانوادگی هستند و یا با ارائه مدرک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و یا کسانی که با تائید بالاتری مقام دستگاه ذیربط به خدمات آنان نیاز مبرم باشد.

5-5) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بنا بر تقاضای کتبی دانشجویان خواهر مستند به گواهی پزشک متخصص با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان حداکثر به مدت پنج نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت نمایند.

 

الحاقیه ماده 5

   به شوراهای بررسی مواردخاص استانی اجازه داده می شود به دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته که به دلیل دو نیمسال مشروطی، در شرف محرومیت از تحصیل هستند، در صورتی که خاص بودن شرایط دانشجو توسط دانشگاه یا موسسه محل تحصیل احراز و با اعلام خاص بودن، پرونده جهت بهره مندی از موضوع این الحاقیه به شورای بررسی مواردخاص استانی ارسال گردد، مشروط به تایید شورای بررسی مواردخاص استان با احراز شرایط زیر، یک نیمسال فرصت برای ادامه تحصیل اعطا نمایند:

  • امکان افزایش میانگین کل به 14 با اخذ واحدهای باقیمانده و یا واحدهایی که نمره آنها کمتر از 14 می باشد (تا سقف 12 واحد) و رعایت بند 2-5 ماده 5 آیین نامه اجرایی شورای بررسی مواردخاص استانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
  • بدیهی است ادامه تحصیل دانشجویان دوره های روزانه مشمول این الحاقیه منوط به پرداخت شهریه معادل دانشجویان نوبت دوم خواهد بود.

ب  ترکیب اعضا، شورای استانی

رئیس دانشگاه دولتی منتخب استان به عنوان رئیس شورا

معاون آموزشی دانشگاه دولتی منتخب استان به عنوان نائب رئیس شورا

معاون دانشجویی دانشگاه دولتی منتخب استان به عنوان دبیر و سخنگوی شورا

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه منتخب استان.

یکی از معاونان دانشجویی یا آموزشی هر یک از دانشگاه های دولتی استان به انتخاب رئیس آن دانشگاه و حکم رئیس شورا

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر یکی از دانشگاههای دولتی استان به پیشنهاد دبیر و حکم رئیس شورا.

رئیس یکی از مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای استان به پیشنهاد دبیر و حکم رئیس شورا

رئیس یکی از موسسات آموزش عالی غیردولتی  غیرانتفاعی استان به انتخاب روسای کلیه موسسات مذکور آن استان و حکم رئیس شورا

تبصره 1: حکم رئیس شورا توسط معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و احکام سایر اعضاء بوسیله رئیس شورا به مدت دو سال صادر می گرردد.

تبصره 2: عضویت مندرج در این ماده قابل واگذاری به شخص دیگری نمی باشد.

تبصره 3: حسب ضرورت به تشخیص دبیر شورا، رئیس دانشگاه مرتبط با پرونده مطروحه می تواند بودن حق رای در جلسه حضور یابد.

ت  نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای استانی

ماده 7) جلسات شورا با حضور رئیس و دبیر یا نائب رئیس و دبیر و با شرکت حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رای مثبت نصف به علاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد.

ماده 8) جلسات شورا حداقل هر ماه یکبار و در صورت ضرورت بنا به تشخیص دبیر شورا به صورت فوق العاده تشکیل می شود.

ماده 9) دبیر شورا پس از بررسی مقدماتی سوابق، پرونده را جهت رسیدگی در شورا مطرح می نماید.

تبصره: اعلام نظر مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه منتخب درخصوص مستندات پزشکی یا روانشناختی پرونده ضروری است.

ماده 10) صورت جلسات شورا با شرح وضعیت تحصیلی پس از امضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه به رئیس شورا تقدیم می گردد.

ماده 11) آراء صادره فقط پس از تائید و امضاء رئیس کمیسیون لازم الاجرا است.

تذکر: هرگونه ثبت نام مشروحه از دانجشویان قبل از صدور رای شورای غیرقانونی بوده و تبعات ناشی از عدم رعایت این موضوع متوجه دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ثبت نام کننده خواهد بود.

ج  نحوه ارجاع پرونده ها به شورای استانی

ماده 12) شورا، وضعیت تحصیلی و درخواست هایی که فقط به یکی از دو طریق زیر ارجاع گردد را مورد رسیدگی قرار می دهد.

12-1) ارجاع تقاضای دانشجویان به تشخیص رئیس، نائب رئیس و دبیر شورای بررسی موارد خاص مرکزی، رئیس و دبیر شورای استان و رئیس شورای بررسی مواردخاص دانشگاه

12-2) ارجاع تقاضای دانشجویان موسساتی که دارای مجوز تشکیل شورای بررسی مواردخاص نیستند توسط رئیس موسسه پس از طرح و تصویب در شورای آموزشی یا شورای تحصیلات تکمیلی موسسه

ج- گزارش به شورای مرکزی

ماده 13) دبیر شورا موظف است حداقل هر سه ماه یکبار گزارش مکتوبی از فعالیت ها و مصوبات را همراه رونوشت صورت جلسات به شورای مرکزی مستقر در سازمان امور دانشجویان ارسال نماید.

چ- موارد استثناء

ماده 14) موارد استثناء با پرونده هایی که خارج از اختیار شورای استانی می باشد باید با امضاء رئیس شورا، استان و پیشنهاد مشخص، به انضمام آخرین وضعیت تحصیلی حسب کاربرگ مربوط و سایر مدارک، شورای مرکزی ارسال گردد. شورای مرکزی پرونده و پیشنهاد را حداکثر طی و ماه رسیدگی و اظهارات قطعی خواهد نمود. در صورت عدم ارسال پاسخ از سوی شورای مرکزی پس از گذشت دو ماه، پیشنهاد اولیه شورای استانی (ارسال شده به شورای مرکزی) مورد تایید بوده و قابل اجرا می باشد.

تبصره: پرونده دانشجویانی که میانگین کل کمتر از ده دارند، پس از تایید رسمی مشکلات و مستندات مطرح شده در پرونده بوسیله موسسه و شورای استانی، در شورای مرکزی قابل بررسی و طرح خواهد بود.

تذکر: آراء شورای استانی همانند شورای مرکزی برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، لازم الاجرا است. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می توانند در صورت نیاز موارد و نکات ابهامی را از دبیرخانه شورای مرکزی استعلام نماید.

خ- نظارت و ارزیابی

ماده 15) عملکرد شورای استانی از طرف سازمان امور دانشجویان بصورت سالیانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در این ارزیابی چگونگی انجام امور جاری شورا، پیشنهادات روان سازی، امور و پیام رسانی خط مشی آموزش عالی، ایجاد وحدت رویه بین کلیه شوراها، مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

عملکرد شورای استانی توسط دبیرخانه شورای مرکزی، ارزیابی شده و در صورت عدم رعایت اختیارات واگذار شده، تصمیمات لازم جهت ادامه کار شورای استانی، توسط معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان ایجاد خواهد شد.

د- تجدید نظر

ماده 16) چنانچه دانشجویی نسبت به اراء صادره توسط شورای استانی درخواست تجدیدنظر داشته باشد. ابتدا درخواست خود را به رئیس شورای استانی ارائه داده، سپس رئیس یا دبیر شورا در صورتیکه درخواست در شورای استانی قابل بررسی نباشد با ذکر دلایل مخالفت و وضعیت دانشجو، موضوع را به شورای مرکزی سازمان امور دانشجویان منعکس می نماید.

ماده 17) این آیین نامه در هفده ماده، ده تبصره و دو تذکر در تاریخ 90/11/29 به تائید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ تصویب به مدت سه سال قابل اجرا می باشد.