اعضای شورای صنفی سال تحصیلی 1400

 

سمت

 

نام و نام خانوادگی

دبیر شورای صنفی

آقای امیر حسین سنبله قطب آبادی

نایب دبیر شورای صنفی

آقای جواد طیبی

دبیر کمیته سلف و تغذیه

آقای محمد حسین فیاضی

کمیته ایاب و ذهاب

آقای یوسف کروئی

دبیرکمیته آموزش

آقای محمد حسین مشهدی محمد

دبیر کمیته نشریات و تبلیغات

آقای جواد طیبی

دبیرکمیته خوابگاه برادران

آقای معین طاهری نژاد

دبیرکمیته خوابگاه خواهران

خانم فاطمه تنها

کمیته دانشکده های اقماری

خانم ملیکا لواف

کمیته تربیت بدنی

آقای علی شاهی قشلاق