برنامه حضور پزشکان و متخصصان مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه

سال( 99-98)

ایام هفته

عنوان

پزشک

ساعت حضور

توضیحات

شنبه

رئیس مرکز و پزشک معتمد

دکتر زهرا جاوید

15/30  7/30

 

پزشک عمومی

دکترمطهره رجبی

15/30  7/30

 

دندانپزشک

دکترناهید مشیری شریعت پناهی

8-11

 

یک شنبه

رئیس مرکز و پزشک معتمد

دکترزهرا جاوید

15/30  7/30

 

پزشک عمومی

دکترمطهره رجبی

15/30  7/30

 

متخصص تغذیه

دکترالهه قدس

13-15

 

دندانپزشک

دکترحمیدرضا بینایی

15- 9

 

دوشنبه

رئیس مرکز و پزشک معتمد

دکترزهرا جاوید

15/30  7/30

 

پزشک عمومی

دکترمطهره رجبی

15/30  7/30

 

دندانپزشک

دکتر پریسا دائیان

9-14

 

سه­ شنبه

رئیس مرکز و پزشک معتمد

دکتر زهرا جاوید

15/30  7/30

 

پزشک عمومی

دکتر مطهره رجبی

15/30  7/30

 

دندانپزشک

دکترحمید رضا بینایی

9-15

 

چهارشنبه

رئیس مرکز و پزشک معتمد

دکتر زهرا جاوید

15/30  7/30

 

پزشک عمومی

دکتر مطهره رجبی

15/30  7/30