بیمه حوادث

   تمامی دانشجویان دانشگاه اعم از روزانه و شبانه در هنگام تحصیل تحت پوشش بیمه حوادث هستند. در صورت وقوع حادثه و انجام اقدامات درمانی، می توانند حداکثر تا 72 ساعت پس از بروز حادثه، با مراجعه به اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی دانشگاه مراتب را کتبی به اطلاع شرکت بیمه برسانند.

 لازم به ذکر است در صورت رعایت نکردن زمان اعلام شده، شرکت بیمه هیچ تعهدی در قبال جبران خسارت های درمانی نخواهد داشت.

 تعهدات بیمه گذار:

  • جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه
  • پرداخت غرامت نقص عضو دائم ناشی از حوادث مشمول بیمه
  • پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه