معاونت فرهنگی و اجتماعی

رویه‌ی حاکم بر کلیه‌ی برنامه‌های درخواستی از معاونت دانشجویی و فرهنگی (1397/3/6)


انجمن‌های علمی دانشجویی

فرم الف) ارائه برنامه های سالیانه انجمن های علمی دانشجویی

فرم ب)ارائه برنامه انجمن 

فرم ج) فرم گزارش‌نویسی

فرم د)فرم درخواست پخش فیلم

فرم ه) کاربرگ درخواست شروع فعالیت اساتید

روال درخواست و پیگیری اجرای برنامه توسط انجمن‌های علمی دانشجویی

روال درخواست و پیگیری تشکیل انجمن‌های علمی دانشجویی

نحوه ارسال آثار دوازدهمین جشنواره ملی حرکت

روند برگزاری کارگاه آموزشی

روند برگزاری سمینار علمی دانشجویی


کانون‌های فرهنگی و هنری

فرم الف) ارائه برنامه سالیانه کانون های فرهنگی و هنری

فرم ب) فرم طرح‌ نویسی

فرم ج) فرم گزارش نویسی

فرم د) کاربرگ درخواست شروع فعالیت اساتید

فرم عضویت در کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه

فرم شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی و هنری

فرم کاندیداتوری کانون‌های فرهنگی و هنری

روال درخواست و پیگیری اجرای برنامه توسط کانون‌های فرهنگی هنری

روال درخواست و پیگیری تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری


نشریات دانشگاهی

روال درخواست صدور مجوز نشریه


تشکل‌های اسلامی

فرم طرح‌نویسی

فرم گزارش‌نویسی

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه‌ی تشکل‌های اسلامی

روال درخواست و پیگیری اجرای برنامه توسط بسیج و تشکل‌ها


کرسی‌های آزاداندیشی

فرم درخواست مجوز برگزاری کرسی آزاداندیشی دانشگاه سمنان

روال درخواست و پیگیری برگزاری کرسی آزاداندیشی


بازدید علمی

فرآیند درخواست اردوها

دستوالعمل برگزاری اردوهای دانشگاهیان دانشگاه سمنان  

فرم الف - درخواست مجوز برگزاری اردو 

فرم ب - افراد شرکت کننده در اردو

فرم ج - گزارش اردو

نکات قابل توجه در خصوص بازدیدهای علمی دانشجوی - اردوهای زیارتی - اردوهای سیاحتی


دانش‌آموختگی

دستورالعمل « آیین دانش‌آموختگی دانشگاه سمنان »

متن سوگندنامه

سرود ملی

سرود دانشگاه سمنان (فارسی)

سرود دانشگاه سمنان (سمنانی)