سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

رئیس اداره مشاوره دانشجویی

دکتر محمدآقا دلاورپور

023-31532544

 کارشناس اداره مشاوره

معصومه اعرابی

023-31532505

 کارشناس اداره مشاوره

فاطمه بلوری

023-31532503

کارشناس اداره مشاوره

سپیده فرهنگ

023-31532549

کارشناس اداره مشاوره

احترام شاهی

023-31532548

 

 

 نشانی اداره مشاوره : سمنان، پردیس 1 دانشگاه