کارکنان

شورای انضباطی

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

دبیر شورای انضباطی بدوی

سمیه حامدیان 

023-31532014

 
 

آدرس: پردیس شماره 1 دانشگاه- روبروی تالار امیرکبیر-  ساختمان مدیریت اموردانشجویی