سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

سرپرست اداره تربیت بدنی

فهیمه کلانتری

023-31532434

 

مسئول امور اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه

محمد دارایی

023-31532448

مسئول ورزش برادران و مرکز مشاوره ورزشی

اسماعیل رحیمی

023-31532435

مسئول دبیرخانه

 

023-31532436