سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

مسئول ورزش برادران و مرکز مشاوره ورزشی اسماعیل رحیمی

 

023-31532435

کارشناس اداره تربیت بدنی  و مسئول دبیرخانه

بهناز عرب

023-31532436


مسئول امور اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه

محمد دارایی

023-31532448

کارشناس اداره تربیت بدنی

حمید خادم حسینی

023-31532434


کارشناس اداره تربیت بدنی

سیدمهدی حجازی

023-31532439

 

مسئول سالن ورزشی فرزانگان

بهزاد درویش

023-31535070

خدمات سالن ورزشی فرزانگان

مینا مرادیان 

 

023-31535070

 

مسئول سالن بدنسازی پوریای ولی

رضا اسفنجانیان

023-31532445

خدمات

 مرضیه بیدختی

023-31532447

 

خدمات

هادی نسیمی

023-31532312

 

خدمات

علی کرمی

 

023-31532312