نام و نام خانوادگی: محمد طحانی
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول نشریات - کارشناس سمعی و بصری
رایانامه: tahani@staff.semnan.ac.ir
شماره تلفن و دورنگار: 31533150 – داخلی:2550
 

 

نام و نام خانوادگی: حسین شهریاری
عنوان پست سازمانی: مسئول امور عمومی
رایانامه: shahriyari@staff.semnan.ac.ir
شماره تلفن و دورنگار: 31533152 – داخلی:2552
 

 

نام و نام خانوادگی: محمد آبیار
عنوان پست سازمانی: کارشناس فرهنگی
رایانامه: abyar@staff.semnan.ac.ir
شماره تلفن و دورنگار: 31533151 – داخلی:2558
 

 

نام و نام خانوادگی: یاسمن گنجی نیا
عنوان پست سازمانی: کارشناس انجمن های علمی دانشجویی - کارشناس فرهنگی
رایانامه: ganjiniya@staff.semnan.ac.ir
شماره تلفن و دورنگار: 31533157 – داخلی:2557
 

 

نام و نام خانوادگی: سمیه قاسمیان
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول تشکل های اسلامی - کارشناس فرهنگی
رایانامه:  ghasemian@staff.semnan.ac.ir
شماره تلفن و دورنگار: 31533155 – داخلی: 2555