دانشجوی نمونه

دانشجوی نمونه کیست؟

دانشجوی نمونه فردی است که به لحاظ ویژگی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و رعایت شئون دانشجویی سرآمد دانشجویان دیگر باشد. انتخاب دانشجویان نمونه هر سال در دو سطح دانشگاهی و کشوری، همزمان با اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصـورت هـمزمان در کلیه دانشگاه های سـراسـر کـشور انجام می شود. هدف از انتخاب دانشجوی نمونه، افزایش تحرک، نوآوری، شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی در بین دانشجویان است.

لینک سامانه جشنواره دانشجوی نمونه

https://portal.saorg.ir