مدارک مورد نیاز جهت صدور اقامت:

1-     کپی از صفحه اول پاسپورت  صفحه ویزا

2-     کپی از صفحه اقامت پدر و مادر

3-      سه قطعه عکس 4×3

4-      گواهی ولادت برای متولدین ایران و یا استشهاد محلی

5-      گواهی اشتغال به تحصیل

6-      واریز مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 2171152969005 بانک ملی ایران به حساب نیروی انتظامی