مدارک مورد نیاز جهت تمدید اقامت:

1-      سه قطعه عکس 4×3

2-     کپی از صفحه اول پاسپورت

3-      تکمیل فرم مربوط به تمدید در اداره امورکنسولی

4-      گواهی اشتغال به تحصیل

5-      واریز مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 2171152969005 بانک ملی ایران به حساب نیروی انتظامی