مکانهای توزیع ناهار

  • سلف سرویس مهندسی
  • سالن غذاخوری پردیس
  • سلف سرویس دانشکده هنر
  • سلف سرویس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر
  • سلف سرویس آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد