مسئول و کارکنان

مرکز بهداشت و سلامت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

رئیس مرکز بهداشت و سلامت

و پزشک معتمد

دکتر زهرا جاوید

 

023-33654072

023-31532494

پزشک عمومی

فریبا تیموری فر

023-31532498


 

کارشناس مرکز بهداشت و سلامت

 

مهتاب اسماعیلی

023-31532499

کارشناس کنترل کیفیت
و بهداشت مواد غذایی

 

023-31532496

 
کارشناس بهداشت محیط مه رو فرومدی

023-31532497

 

مسئول پذیرش

اکرم روشناس

023-33654072

023-31532494

 
دندانپزشکی  

023-31532495

 
اورژانش  

023-31532495