دفتر ارتقای تحصیلی و تعامل دانشگاه با خانواده :

ردیف

نام

عنوان

1

آقای دکتر گل محمدی

معاونت دانشجویی

2

آقای دکتر محمدآقا دلاورپور

رییس مرکز مشاوره

3

خانم اعرابی

کارشناس