با هدف تسهیل در روند امور اجرایی کلیه مسائل مربوط به امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی از جمله:صدور پاسپورت و روادید تحصیلی، صدور اقامت، تمدید اقامت، خروج و مراجعت، تمدید اعتبار پاسپورت، صدور ویزای تحصیلی و سایر موارد مرتبط از سوی سازمان دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مورخ شهریور 1396 در دانشگاه سمنان راه اندازی شد. در حال حاضر این نمایندگی مسائل مربوط به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاهها مراکز و موسسات آموزش عالی استان را بر عهده دارد.

 

اداره امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی استان

023-31532175-31532178

تلفن:

پردیس شماره 1 دانشگاه- دانشکده علوم انسانی-  اداره امورکنسولی دانشجویان غیرایرانی استان

آدرس: