مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی:  محمد مهدی صفا
عنوان پست سازمانی: مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
تحصیلات: مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
شماره تلفن و دورنگار: 31533152  داخلی: 3152
 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر ضمیری
عنوان پست سازمانی: مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه
تحصیلات: کارشناسی مدیریت امور فرهنگی
شماره تلفن و دورنگار:  31533150 – داخلی: 2550