معاونین پیشین

دوره تصدی

عکس

مهندس عزت ا... فرمند

از 66/12/11 لغایت 69/10/11

مهندس حسن محب شاهدین

از 69/10/18 لغایت 71/7/25

 

دکتر قدرت ا... خیاطیان

از 71/11/14 لغایت 74/1/23

دکتر محمدرضا سلیمی اول بجستانی

از 74/1/23 لغایت 77/6/28

دکتر عباس هنربخش رئوف

 از 77/6/29 لغایت 78/10/1

دکتر محمد تجلی

 از 78/10/2 لغایت 81/5/23

دکتر ایمان ا... بیگدلی

از 81/5/23 لغایت 84/5/22

دکتر محمدکاظم شربتدار

از 84/5/23 لغایت 86/6/2

دکتر محمدحسن یوسفی

از 86/6/3 لغایت 90/6/5

دکتر مسعود نصیری زرندی

از 90/6/6 لغایت 96/5/31

 

دکتر بهروز گل محمدی

از 96/6/1 لغایت 1401/4/31

دکتر اشکان جبلی جوان

از 1401/5/1 تاکنون