مدیریت تربیت بدنی

 

نام و نام خانوادگی:

   
عنوان پست سازمانی:  
تحصیلات:  
شماره تلفن و دورنگار:  
 

 

 

شرح وظایف مدیریت تربیت بدنی

 • سوق دهی فعالیتهای تربیت بدنی به سوی اهداف اختصاصی و کلان ورزش دانشگاه
 • پیگیری مصوبات شورای عالی تربیت بدنی و ورزشدانشگاه
 • ریاست هیأت ورزش دانشگاهی استان سمنان
 • سیاستگزاری برنامه ریزی، سازماندهی فعالیتهای سراسری ورزش دانشگاه
 • تمرکز زدایی در اجرای فعالیتهای سراسری ورزش دانشگاه و واگذاری اختیارات به انجمن نهضت داوطلبین
 • تشکیل انجمنهای ورزشی دانشگاه و حمایت از تشکیل انجمنهای درون دانشگاهی و انجمنهای ورزشی دانشجویی در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی
 • کوشش در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی مربیان و کارشناسان و دیگر کارکنان امور ورزشی دانشگاه از طریق برگزاری کلاسهاو کارگاههای آموزشی
 • نظارت‌ و ‌ایجاد‌هماهنگی در اجرای جشنواره ها و المپیادها و رقابتهای درون دانشگاهی
 • جلب مشارکت نهاد های خارج دانشگاه در برگزاری فعالیتهای ورزشی دانشجویان سراسر کشور
 • مشارکت در وظایف فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی جهت نظارت و همکاری در انجام تدارک آماده سازی واعزام کاروانهای ورزشی دانشجویی به یونیورسیادهای دانشجویی ، مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان، مسابقات همبستگی دانشجویان کشورهای مسلمان و سایر رقابتهای بین المللی که بر اساس توافقنامه های فی مابین متبوع و آموزش عالی سایر کشورها مبادله شده است
 • بررسی و ارزیابی نحوه عملکرد واحدهای اجرایی تربیت بدنی دانشگاه به منظور اصلاح روند اجرایی
 • جلب مشارکت دانشجویان و دانشگاهیان و دستگاهها و سازمانهای ذیربط در اجرای بهینه برنامه های ورزش دانشجویان
 • تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای فعالیتهای ورزشی دانشگاه
 • پیشنهاد احداث،تکمیل و نوسازی و بهسازی مجموعه های ورزشی و اردویی دانشگاه و پیگیری آن
 • تبادل اطلاعات و همکاری علمی و ورزشی با سازمانهای مربوط به تربیت بدنی و ورزش داخل و خارچ کشور
 • مطالعه و تحقیق در امور تربیت بدنی و ورزش دانشگاه ضمن جلب مشارکت پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت متبوع و سایر سازمانهای علمی داخل و خارج کشور
 • توسعه ارتباطات با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی
 • تهیه و تنظیم اساسنامه ها و آئین نامه های مربوط به ورزش دانشجویان با همفکری دانشگاهیان و ارسال آن به شورای عالی ورزش دانشگاه جهت بررسی و تصویب
 • تعیین راهبردهایی جهت فراگیری و توسعه فعالیتهای ورزشی در دانشگاه به منظور توسعه ورزش همگانی بین دانشجویان

امور فنی و مسابقات

 • انعکاس مطلوب فعالیتهای ورزشی دانشجویی به منظور ترغیب و تشویق سایر دانشجویان
 • برنامه ریزی و کمک در اجرای مسابقات درون دانشگاهی
 • تنظیم تقویم ورزشی سالیانه و اجرای مفاد مندرج در تقویم
 • کمک و همکاری با فدراسیون ورزش های دانشگاهی
 • تدارک اعزام تیمهای ورزشی دانشجویی به مسابقات قهرمانی مناطق، کشور و مسابقات جهانی و دانشجویی
 • نظارت بر حسن اجرای مسابقات قهرمانی در دانشگاه
 • شرکت در جلسات مربوط به اردوها و فدراسیونهای ورزش سازمانها و سایر ارگانها به منظور تبادل نظر و ایجاد هماهنگی
 • کمک به فدراسیون ورزش های دانشگاهی در تشکیل اردوهای آمادگی جهت اعزام تیم های ورزشی به فعالیتهای برون مرزی.
 • برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات قهرمانی
 • کوشش جهت شناسایی استعداد های درخشان ورزشی دانشگاه
 • اجرای سایر امور محوله از طرف معاونت متبوع
 • تنظیم برنامه های مربوط به اردوهای ورزش دانشجویی و تهیه دستورالعملهای لازم

طرح و توسعه

 • تدوین طرحها و تعیین راهبردهایی برای فراگیر بودن فعالیتهای ورزشی در دانشگاه
 • توسعه فعالیتهای ورزشی در اماکن باز و فضاهای مفرح
 • توسعه ورزشهای بومی و محلی و فعالیتهای ورزشی در دانشگاه
 • ارزیابی برنامه ها و فعالیتهای ورزش همگانی دستگاه
 • تدوین برنامه هایی برای توسعه فعالیتهای ورشی در بین خواهران
 • جمع آوری آمار تربیت بدنی دانشگاه در برگزاری مسابقات ورزش قهرمانی دانشگاه و اطلاعات لازم
 • در مورد مسابقات ورزش جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی مسابقات قهرمانی و المپیادها
 • ارتقاء‌ سطح علمی و آموزشی مربیان و دست اندرکاران ورزش در دانشگاهها
 • نظارت برحسن اجرای فعالیتهای ورزشی در مسابقات سراسری و درون دانشگاهی
 • برنامه ریزی جهت توسعه ورزش همگانی
 • برنامه ریزی جهت توسعه و افزایش دانشجویان در ورزش های درون دانشگاهی
 • نظارت و حمایت انجمن های ورزش دانشجویی در دانشگاهها
 • کمک به احداث، بهسازی، نوسازی، تکمیل سالنها و فضاهای ورزش سرپوشیده و روباز
 • برگزاری گردهمایی مدیران تربیت بدنی و همایش های علمی ورزشی با همکاری دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشکده تربیت بدنی
 • ارزیابی و انعکاس حاصل از عملکرد تربیت بدنی دانشگاهها جهت بهبود عملکرد سالیانه اجرای سایر امور محوله از طرف معاونت متبوع