دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی مکانیک  
دانشکده مهندسی مواد  
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز  
پردیس علوم و فناوری‌های نوین  
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  
دانشکده شیمی  
دانشکده فیزیک  
زیست شناسی  
دانشکده اقتصاد و مدیریت  
دانشکده علوم انسانی  
دانشکده معماری و شهرسازی  
دانشکده هنر  
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  
دانشکده دامپزشکی  
آموزشکده دامپزشکی  
دانشکده گردشگری و جهانگردی  
دانشکده کویرشناسی  
دانشکده منابع طبیعی