سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

رئیس اداره امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی

ابوالقاسم صفاری

023-31532178

کارشناس اداره امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی

حسن رهایی

023-31532175

 

 نشانی اداره امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی: سمنان، پردیس شماره 1 دانشگاه-  دانشکده علوم انسانی-اداره امورکنسولی دانشجویان غیرایرانی استان