سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

رئیس اداره تغذیه

قاسم حافظی

023-31533952

مسئول آمار و اتوماسیون تغذیه

علیرضا میرحاج

023-31533951

ناظر سلف سرویس مرکزی

مجید حسن نو

023-31532005

ناظر سلف سرویس مهندسی

 

حمید خادم حسینی

023-31533426

 

ناظر سلف سرویس دانشکده هنر

علی اکبر ضمیری

 

 

ناظر سلف سرویس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

رضا فاطمی نیا

 

 

ناظر سلف سرویس آموزشکده دامپزشکی

حسن تقی زاده

 

 

انباردار موادغیرخوراکی

 

 

 

 

 نشانی اداره تغذیه دانشگاه: