سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

رئیس اداره

سراهای دانشجویی

اسماعیل اکبری

023-31532030

کارشناس مسئول اداره سراهای دانشجویی

 

سمانه اخلاقی

023-31532020

کارشناس اداره سراهای دانشجویی

راضیه دارایی

023-31532018

 

 نشانی اداره سراهای دانشجویی: سمنان، پردیس 1 دانشگاه، روبروی ضلع شمالی تالار امیرکبیر، ساختمان امور دانشجویی