شرح وظایف شورای انضباطی دانشگاه

  • رسیدگی به کلیه شکایات و یا گزارشـات واصله در خصـوص دانشجـویان و تحقیق جهت کشف واقع از مطلعین و گوا هان .
  • دعوت از دانشجویان خاطی جهت تحقیقات و مصاحبه و اخذ دفاع .  
  • تحقیق و مصاحبه و تفهیم تخلف به دانشجو.
  • ملاحظه کلیه استعلامها از دستگاههای دولتی و پاسخ به استعلامات .
  • حفظ و نگهداری کلیه پروندههای شورای انضباطی .