سمت

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر اشکان جبلی جوان

 مدیر امور دانشجویی

محمدرضا امیرجان

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی محمد مهمدی صفا

رئیس اداره مشاوره دانشجویی

دکتر محمدآقا دلاورپور

 

رئیس مرکز بهداشت و سلامت

دکتر زهرا جاوید

رئیس اداره تربیت بدنی

فهیمه کلانتری