خدمات دندانپزشکی مرکز بهداشت وسلامت دانشگاه سال99-98

نوع خدمت

سال 99-98

پرسنل

دانشجو با 30%  تخفیف

ویزیت دندانپزشک

160،000

112،000

رادیوگرافی(PR)

160،000

112،000

 

خدمات  درمان ریشه

نوع خدمت

سال 99-98

پرسنل

دانشجو با 30%  تخفیف

پالپوتومی (پر کردن تاج جداگانه محاسبه می گردد

800،000

560،000

پولپکتومی

1،300،000

910،000

پالپوتومی (اطفال)

2،500،000

-

اندو (عصب کشی )تک کاناله

1،700،000

1،190،000

اندو (عصب کشی )دو کاناله

2،600،000

1،820،000

اندو (عصب کشی) سه کاناله

3،700،000

2،590،000

اندو (عصب کشی)چهار کاناله

4،300،000

3،010،000

اندو(عصب کشی) دندان 7

3،900،000

2،730،000

 

  خدمات ترمیم

نوع خدمت

سال 99-98

پرسنل

دانشجو با 30%  تخفیف

پر کردن حفره یک سطی (آمالگام)

1،000،000

700،000

پرکردن حفره دوسطی آمالگام

1،300،000

910،000

پرکردن حفره سه سطحی آمالگام

1،600،000

1،120،000

ترمیم بیلداب آمالگام

1،900،000

1،300،000

پر کردن  حفره کردن یک سطحی کامپوزیت

1،100،000

770،000

پرکردن حفره دوسطی کامپوزیت

1،400،000

980،000

پرکردن حفره سه سطحی کامپوزیت

1،700،000

1،190،000

ترمیم بیلداب کامپوزیت

2،000،000

1،400،000

پین داخل عاجی به ازای هر پین

300،000

210،000

پین داخل هر ریشه  به ازای هر پین

320،000

224،000

کف بندی، پانسمان (پالپ کپ)

300،000

210،000

 

 

خدمات جرم گیری

نوع خدمت

سال 99-98

پرسنل

دانشجو با 30%  تخفیف

جرمگیری وبروساژ کامل فکین

1،800،000

1،260،000

بروساژ هرفک

175،000

122،500

 

 

خدمات جراحی و کشیدن

نوع خدمت

سال 99-98

پرسنل

دانشجو با 30%  تخفیف

بیرون اوردن  یک دندان قدامی

500،000

350،000

بیرون اوردن یک دندان خلفی

700،000

490،000

بیرون اوردن دندان عقل معمولی

900،000

630،000

درمان درای ساکت

330،000

231،000

در آوردن دندانهای نهفته و رریشه باقیمانده در نسج نرم

1،300،000

910،000

بار کردن آبسه دهان

300،000

210،000

جراحی بافت سخت

2،300،000

1،610،000

 

 

خدمات پروتز(روکش)

نوع خدمت

سال 99-98

پرسنل

دانشجو با 30%  تخفیف

روکش وسرامیک هر واحد(اجرت دندانپزشک )+هزینه لابراتور

4،500،000

3،150،000

پست ریختگی (اجرت دندانپزشک)

2،500،000

1،750،000

چسباندن روکش

300،000

210،000

نایت گارد دو فک (اجرت دندانپزشک)

2،000،000

1،400،000