مکانهای توزیع صبحانه :

 • سالن غذاخوری پردیس
 • سلف سرویس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر
 • سلف سرویس آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد

مکانهای توزیع شام : 

 • سلف سرویس مهندسی
 • سالن غذاخوری پردیس
 • سلف سرویس دانشکده هنر
 • سلف سرویس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر
 • سلف سرویس آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد
 • خوابگاه کوثر
 • خوابگاه فرهنگ
 • خوابگاه دانش