زمان توزیع غذا:

  • وعده صبحانهاز ساعت 7 الی 8
  • وعده نـاهــار: از ساعت 11:30 الی 13:30
  • وعده شـــام: از ساعت 17:30 الی 19:30