لیست اخبار صفحه :1
کارگاه تخصصی ذهنیت طرحواره ای

کارگاه تخصصی ذهنیت طرحواره ای

کارگاه تخصصی ذهنیت طرحواره ای ویژه روانشناسان و درمانگران مراکز مشاوره دانشگاه‌ها و سازمان های دولتی به همت اداره مشاوره دانشگاه سمنان درحال برگزاری می باشد.